معرفی

مشخصات فردی

ناصر جاوید

نام - نام خانوادگی : ناصر   جاوید

پست الکترونیکی : n_javid@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع تولید صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370-04-01

ناصر جاوید
ناصر جاوید

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^